ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ημερίδα γιά 1η Πρόσκληση ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ(LEADER Αλιείας).

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29-9-2021 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΕΦ) ενημερωτική ημερίδα για την 1η Πρόσκληση ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ(LEADER Αλιείας).

Στην ημερίδα, η οποία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις, σύμφωνα με το Πρόγραμμα:

1. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά από την κ. Γκαβού, οικονομολόγο της ΑΝΟΛ ΑΕ, οι επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος ιδιωτικών έργων και συγκεκριμένα :

Α)     Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

δράσεις αλιευτικού τουρισμού, επενδύσεις επι του σκάφους, επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και ποιότητα των αλιευτικών προϊόντων, επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, μεταποίησης προϊόντων αλιείας κλπ).

Β)     Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται πράξεις που αφορούν σε:

Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός)

Στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης ενισχύονται ενδεικτικά οι ακόλουθες κατηγορίες πράξεων:

Ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων υποδομών διανυκτέρευσης, εστίασης και αναψυχής , επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και λιανικού εμπορίου, Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση αλιευτικών και λοιπών προϊόντων κλπ

Αναφέρθηκε επίσης στους δυνητικούς δικαιούχους του Προγράμματος που είναι :          

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, και
  • μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2. Στη συνέχεια η κα Ράλλη, Αρχιτέκτων μηχανικός της ΑΝΟΛ ΑΕ, ανέλυσε τα τεχνικά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας(σχέδια, προϋπολογισμοί, άδειες κλπ) που απαιτούνται  και παρουσίασε αναλυτικά τις επιλέξιμες μορφές και τους περιορισμούς της Προκήρυξης για τα επιλέξιμα καταλύματα.

3. Τέλος ο κ. Θεοφιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΑΝΟΛ ΑΕ, έκανε μια σύντομη αναφορά στον αλιευτικό τουρισμό , ως ένα νέο είδος εναλλακτικού τουρισμού στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη σημασία από το Πρόγραμμα.

4. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Νικολούτσος, στον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη σημασία της κινητοποίησης του επενδυτικού ενδιαφέροντος ώστε και σε αυτήν την Προκήρυξη   να υπερκαλυφθεί το ποσό, όπως και στις προηγούμενες, γιατί ο Νομός έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από επενδύσεις.

5. Η προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της Περιφέρειας κ. Μιχαλοπούλου  που παραβρέθηκε στη συνάντηση, αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία του Προγράμματος για την ενίσχυση των αλιέων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και δήλωσε την διαθεσιμότητά της και το ενδιαφέρον της και στο τομέα της ενημέρωσης των αλιέων(που είναι δύσκολο να παρευρεθούν σε ημερίδες λόγω της φύσης της εργασίας τους) και στην παροχή τεχνικής στήριξης όπου απαιτείται.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η παρουσία πολλών μελετητών στην ημερίδα, γιατί αυτοί θα συμβάλλουν καθοριστικά στην υποβολή πλήρων και εμπεριστατωμένων φακέλων στο Πρόγραμμα.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση και ερωτήσεις από μελετητές και κοινό και δόθηκαν διευκρινίσεις από τους ομιλητές.

Σημειώνεται ότι τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων κυμαίνονται από 50% έως 80%(για αλιείς) και ηπροθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από 10/9/21 έως 22/11/21

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 931.232,00€ με δυνατότητα υπερδέσμευσης 20%.

Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Ανδραβίδας  Κυλλήνης, Πηνειού, Ήλιδας, Πύργου, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας Κρεστένων όπως αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση.

Όλες οι πληροφορίες αναλυτικά παρουσιάζονται στο κείμενο της πρόσκλησης και στα συνημμένα αρχεία της που βρίσκονται στην οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΦ Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α : www. anol.gr. 

Κρέστενα 30-9-2021

                                                                Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

                                                            Μπαλιούκος Διονύσιος

Δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας :

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]