Με την παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας / Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Ταυτότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας
 Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)» (εφ’ εξής η «Εταιρεία») που εδρεύει στα ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ, Τ.Κ. 27055 τηλ. 2625 024990, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected], ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (εφ’ εξής «Κανονισμός»).

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η επεξεργασία περιορίζεται σε ότι είναι απολύτως απαραίτητο και εκτελείται από την Εταιρεία, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες και υπεργολάβους προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση των συμφωνηθέντων σκοπών. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, μεταβολή, αναζήτηση πληροφοριών, και κοινολόγηση με διαβίβαση. Δεν λαμβάνει χώρα καμία αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ούτε και αντίστοιχη διαδικασία δημιουργίας προφίλ βάσει των Προσωπικών Δεδομένων.

 Σκοπός της Επεξεργασίας
 Η Εταιρεία χειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα, αποκλειστικά για τους συμφωνηθέντες σκοπούς, όπως είναι να θεμελιώσει και να εκπληρώσει μία συμβατική υποχρέωση, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντα της ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για την οποία υπάρχει συγκατάθεσή σας.

Κατηγορίες Υποκειμένων των Δεδομένων 
Τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αφορούν τους πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους ή συνεργάτες της Εταιρείας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση για εργασία. Τα δεδομένα πελατώνρομηθευτών, υπεργολάβων ή συνεργατών τα οποία είναι νομικά πρόσωπα, αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας των νόμιμων εκπροσώπων και επαφών όπως ονοματεπώνυμο, τίτλο εργασίας, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και όπου είναι εκ του νόμου αναγκαίος ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Τα δεδομένα πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων ή συνεργατών τα οποία είναι φυσικά πρόσωπα αφορούν σε στοιχεία επικοινωνίας και τιμολόγησης, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και ΑΦΜ. Αναφορικά με τους αιτούντες εργασία τα δεδομένα τα οποία τηρεί η Εταιρεία αφορούν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και σχετικά έγγραφα για την τεκμηρίωση των εν λόγω στοιχείων, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εθνικότητα, προϋπηρεσία και ακαδημαϊκά προσόντα,τυχόν συστάσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τυχόν μας παρέχετε μέσω των εγγράφων που μας υποβάλετε.

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει Προσωπικά Δεδομένα σε συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες ή υπεργολάβους ή συνεργάτες, νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει την υλοποίηση εκ μέρους της Εταιρείας των συμβατικών της υποχρεώσεων. Προσωπικά Δεδομένα είναι δυνατόν να διαβιβαστούν σε Εθνικές φορολογικές ασφαλιστικές ή άλλες δημόσιες αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από τον νόμο. Στην περίπτωση συνεργατών, νομικών ή φυσικών προσώπων, για την υλοποίηση Εθνικών ή Ευρωπαϊκών επιδοτούμενων ερευνητικών έργων, Προσωπικά Δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν στις αντίστοιχες Εθνικές ή Ευρωπαϊκές Διαχειριστικές αρχές των έργων.

Ποιoς επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα
Τα Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις. Οι συνεργαζόμενες τρίτες εταιρείες, υπεργολάβοι ή συνεργάτες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την Εκτέλεση της Επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύονται με σύμβαση η οποία καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Χρονικό Διάστημα Επεξεργασίας 
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια : 
•     Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. 
•     Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. 
•     Είναι δυνατόν, η Εταιρεία να διατηρήσειτα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν απαιτηθεί κάτι τέτοιο από το νόμο ή κατ΄ επιταγή εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας έως τη στιγμή που τα συμφέροντα αυτά δεν είναι πλέον ενεργά.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 
Η Εταιρεία, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, όταν χρησιμοποιούνται, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, απώλεια και τροποποιήσεις. Τα παραπάνω μέτρα επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει,γραπτώς ή με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων, εφόσον ενδείκνυται, στο υποκείμενο των δεδομένων κάθε πληροφορία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού, σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων. 
Ο Εταιρεία δεσμεύεται να διευκολύνει τα υποκείμενα των δεδομένων στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 22 του Κανονισμού εφόσον, η Εταιρεία είναι σε θέση να εξακριβώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων. 
Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας στις οποίες υπόκεισθε :
•    το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα ως επεξεργάζονται από την Εταιρεία μας και, εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, παρωχημένες ή ελλιπείς, να ζητήσετε τη διόρθωση ή την επικαιροποίησή τους, 
•     το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας, 
•     το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από αυτήν την ανάκληση, 
•    το δικαίωμα εναντίωσης, συνολικά ή εν μέρει, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, 
•     το δικαίωμα να ζητήσετε την φορητότητά τους, δηλαδή την επιστροφή σε εσάς των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει στην Εταιρεία μας ή την μεταφορά σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής
Στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε συνεχώς την Προστασία των Δεδομένων σας, τη σαφή και ξεκάθαρη πληροφόρησή σας σχετικά με την επεξεργασία τους και την τήρηση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπόκειται σε αλλαγές.

Στοιχεία επικοινωνίας 
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]