Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ. ΟΛ. Α.Ε

Ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση.

Το αμέσως επόμενο όργανο διοίκησης είναι το 11μελές Διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει την κάτωθι σύνθεση :

 1. Μπαλιούκος Διονύσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.
 2. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος
 3. Φλέσσας Παναγιώτης, Γραμματέας
 4. Μαρίνος Ανδρέας, μέλος
 5. Μπιλίρης Χρήστος, μέλος
 6. Δάγκαρης Ιωάννης, μέλος
 7. Μπαλαδήμας Ιωάννης, μέλος
 8. Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης, μέλος
 9. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, μέλος
 10. Γιαννακόπουλος Πέτρος, μέλος
 11. Σαντάρμης Χαράλαμπος, μέλος

Τέλος, έχουν εκχωρηθεί οι αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER, στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, η πλειοψηφία της οποίας εκπροσωπείται από φορείς ιδιωτικών συλλογικών συμφερόντων.