Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε) είναι Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 252 παρ.3β καθώς και των άρθρων 265 & 268 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες (Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η εταιρία συστήθηκε το 1997 (ΦΕΚ 5465/28-7-1997).

Έδρα της εταιρίας είναι τα Κρέστενα του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων.

Κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι :

  1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των Τοπικών Ενώσεων Δήμων & Κοινοτήτων και της αποκεντρωμένης κεντρικής διοίκησης.
  2. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α.
  3. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.
  4. Η συμμετοχή σε προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου με τον σκοπό της εταιρείας.
  5. Η εφαρμογή πολιτικών αντίστοιχων με το σκοπό της εταιρίας σε διαδημοτικό επίπεδο και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
  6. Η υποστήριξη πρωτοβουλιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες αναδεικνύουν τους τουριστικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής.

Αντικείμενο της εταιρείας

Η ΑΝΟΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται κυρίως :

  • στην υλοποίηση ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας Κοινοτικών Προγραμμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη αγροτικών περιοχών,

  • στην στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

  • στην τεχνική υποστήριξη των δήμων και των άλλων μετόχών της, στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης

Η ΑΝΟΛ Α.Ε. διαθέτει πολυετή εμπειρία, καθώς έχει υλοποιήσει και συντονίσει πλήθος τοπικών προγραμμάτων (4 Τοπικά Προγράμματα LEADER, 2 INTERREG, ΤΟΠΣΑ, 10 «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΕΤΑ Αντένα, Σχέδιο δράσης “Εγρήγορση, Γραφείο Παροχής Συνοδευτικών Κοινωνικών Υπηρεσιών», μελέτη UNESCO ) και έχει εκπονήσει μελέτες δήμων για την ευρύτερη περιοχή του Νομού Ηλείας.

Μετοχική Σύνθεση

Η ΑΝΟΛ Α.Ε. είναι μια πολυμετοχική εταιρεία με αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση σημαντικών τοπικών φορέων της περιοχής, όπως Δήμοι, Περιφέρεια, Ενώσεις, Σύλλογοι κλπ

Μετοχικό κεφάλαιο : 201.000,00 Ευρώ

ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΝΟΛ ΑΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑΠΟΣΟΣΤΟ %
ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ12,70
ΠΔΕ10,34
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ- ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ19,07
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ13,88
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ10,57
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ12,69
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ10,63
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ5,97
ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ2,04
ΑΓΡ. ΣΥΝ ΣΧΙΝΩΝ0,73
ΑΓ. ΣΥΝ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ0,04
ΕΚ. ΣΥΛΛ. ΠΕΡ ΩΛΕΝΗΣ0,15
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΙΝΑΙΩΝ0,88
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΡΟΥΓΚΑΙΝΑΙΩΝ0,15
ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΗΛΕΙΑΣ0,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ100,00