Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Όραμα του νέου ΠΑΑ αποτελεί η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα  του αγροτικού χώρου» και ο σχεδιασμός του αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού  χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 αποτελεί όχι μόνο συνέχεια πολλών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο, αλλά και το σημείο εκκίνησης για νέες και καινοτόμες παρεμβάσεις στον αγροτικό χώρο και την αγροτική οικονομία.

Οι δύο στρατηγικοί στόχοι του ΠΑΑ εξειδικεύονται σε πέντε βασικές επιχειρησιακές προτεραιότητες, τις οποίες υπηρετούν τα μέτρα και δράσεις πολιτικής του ΠΑΑ 2014-2020:

  1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα
  2. Η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων
  3. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  4. Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  5. Η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.

Τοπικό Πρόγραμμα Ν. Ηλείας

Το  Τοπικό Πρόγραμμα ΠΑΑ εγκρίθηκε με την υπ.αιθμ.3206/2016 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βασικός στόχος του Τ.Π είναι η  αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης με όρους περιβαλλοντικής αειφορίας και κοινωνικής δικαιοσύνης

Στο πλαίσιο  αυτό δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις : 

α) δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, και

β) ιδιωτικού χαρακτήρα στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού, υπηρεσιών, βιοτεχνίας, εμπορίου, συνεργασιών  κλπ. 

Η περιοχή παρέμβασης είναι όλος ο Νομός Ηλείας πλην των εντός σχεδίων περιοχών των Δημοτικών Κοινοτήτων(πόλεων) Αμαλιάδας και Πύργου.

Ο προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος((ΠΑΑ) ανέρχεται σε όρους δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.) στα 6.850.000,00 € και κατανέμεται ως εξής:

  • Υπομέτρο 19.2 (Υλοποίηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Παρεμβάσεων) 5.170.000,00
  • Υπομέτρο 19.3 (Υλοποίηση σχεδίων Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας) 310.000,00
  • Υπομέτρο 19.4 (Λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ και εμψύχωση) 1.370.000,00

Περίοδος υλοποίησης Τοπικού Προγράμματος : 2015-2023