ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των δήμων έχει εκπονήσει στα πλαίσια Προγραμματικών

Συμβάσεων: Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων, μελέτες ανάπλασης οικισμών, οικονομοτεχνικές και αναπτυξιακές μελέτες, μελέτες ανακαίνισης και επανάχρησης κτιρίων κλπ συνολικού προυπολογισμού άνω των 800.000,00 Ευρώ.