(Παράταση υποβολής προτάσεων έως 13/11/2020) 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Προτάσεων Δημοσίων Έργων LEADER ΕΠΑΛΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ)  Διαχείρισης Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.ΤΑ. με την υπ.αριθμ.πρωτ.323/18-5-20 καλεί:

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:    

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Το ΕΤΘΑ, ενδεικτικά, δύναται να χρηματοδοτήσει:

  • Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.
  • Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.).
  • Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).

Αναλυτικά οι προκηρυσσόμενες ενέργειες φαίνονται στο συνημμένο αρχείο «Οδηγός Πρόσκλησης ΑΝΟΛ»

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:

  • Χρηματοδοτούνται δράσεις χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ και συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 100% της δημόσιας δαπάνης.
  • Ο συνολικός προϋπολογισμός μιας πράξης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 600.000 €[ΜΜ1]  ενώ για πράξεις οι οποίες αφορούν σε άυλες ενέργειες ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 50.000 €.
  • Δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Σε κάθε περίπτωση, δράσεις που εμπεριέχουν υπόνοια κρατικής ενίσχυσης θα αποστέλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων για έλεγχο, και σε περίπτωση που θεωρηθούν κρατικές ενισχύσεις, θα εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης δράσεων κρατικής ενίσχυσης με το αντίστοιχο ποσοστό συγχρηματοδότησης.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 495.000,00€.

Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες των Δήμων Ανδραβίδας  Κυλλήνης, Πηνειού, Ήλιδας, Πύργου, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας Κρεστένων όπως αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο «Οδηγός Πρόσκλησης ΑΝΟΛ»

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ ΕΣΠΑ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 1/6/2020, ώρα 09:00 έως, αποκλειστικά, την 13/11/2020, ώρα 14:00.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο «Οδηγός Πρόσκλησης ΑΝΟΛ»

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στον ΕΦ Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α στη διεύθυνση: Κρέστενα Δ. Ανδρίτσαινας Κρεστένων, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι παρακάτω: Γκαβού Αναστασία, Φάμελος Βασίλειος, Μιαούλης Διονύσιος, τηλέφωνο:2625024990, e-mail: : [email protected] και για τεχνικά θέματα(ΟΠΣ) οι κ.κ. Μαυροειδής Ιωάννης, Φάμελος Βασίλειος τηλέφωνο:2625024990, e-mail: [email protected]

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.espa.gr/el/Pages/staticOPMaritimeFisheries.aspx.  Η πλήρης πρόσκληση και τα παραρτήματά της είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.anol.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν σε έντυπη μορφή την Πρόσκληση και τα παραρτήματά της από την έδρα του Ε.Φ., κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας

07-09-2020

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος Δ.Σ & ΕΔΠ LEADER


 

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]