Ανάπτυξη υποδομών και δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη υποδομών και δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) σε συμφωνία με την υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 2/12/2019 – 2/3/2020
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]