ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ):
ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβασεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» για την περιοχή παρέμβασης της Ηλείας για ένα ετος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος(31/12/2023).
Οι Συβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

• Έναν(1) Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα ΠΕ (κωδικός 1) και
• Έναν (1) πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης (κωδικός 2)

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου των συνεργατών θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.– (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.), καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. στην Κρέστενα, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την Παρασκευή 11-5-2018 και ώρα 14:30 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (www.anol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ. Γκαβού Αναστασία, Φάμελος Βασίλειος Περιφερειακή Οδός Κρεστένων, τηλ.2625024990

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΟΛ.ΑΕ.

Κατεβάστε εδώ την αναλυτική προκήρυξης (pdf)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]