Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»  και κωδικό ΟΠΣ: 5149190, του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020».

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., υλοποιεί το Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5149190 που χρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020».

Σκοπός του σχεδίου συνεργασίας είναι «Η ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και η δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου».

Στα πλαίσια αυτά η ΑΝΟΛ  ΑΕ προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς φορείς  (με εμπειρία στην σύσταση τοπικών δικτύων, διοργάνωσης εκδηλώσεων και στον τομέα αλιευτικών δραστηριοτήτων ή/και προστατευόμενων υγροβιότοπων, ή/και στην ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών) να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την ανάληψη των κάτωθι ενεργειών:

Ενέργεια 4.1: Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης Τοπικών Φορέων

Ενέργεια 4.2: Συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς

ΠΕ 6 : Πιλοτικές δράσεις σε παραλίες και ψαροχώρια

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής:

Έως την Τρίτη 25/7/2023 και ώρα 14:00  στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας  ΑΑΕ ΟΤΑ, Κρέστενα Ηλείας.

Πληροφορίες:

Η αναλυτική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ : anol.gr , τηλ: 2625024990

Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α

         Θεοφιλόπουλος Νικόλαος

                    Γ .Δ/ντής

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]