ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.”

Γ.Ε.ΜΗ.124081725000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. ΑΕΕ ΟΤΑ» καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση 4η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 11:30 π.μ στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ στα Κρέστενα Ηλείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022.
  3. Απαλλαγή των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2022.
  4. Διάθεση κερδών της χρήσης 2022.
  5.  Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. λόγω παραίτησης
  7. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης ,η τυχόν Επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Κρέστενα 28η Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]