Πρόσκληση  ανάθεσης γενικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους»  και κωδικό ΟΠΣ: 5150034, του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020».

Η  Αναπτυξιακή Ολυμπίας  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., υλοποιεί το  Σχέδιο Συνεργασίας «Ζωή στους Υγροβιότοπους» με Κωδικό ΟΠΣ: 5150034 που χρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020». Το σχέδιο στοχεύει στην δικτύωση προστατευόμενων περιοχών από τη συνθήκη Ramsar και το Δίκτυο Natura 2000, με απώτερο στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών μέσω δράσεων δικτύωσης των τοπικών συντελεστών του ΣΔΣ, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών τους, ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, των ατόμων με αναπηρίες και του τοπικού πληθυσμού για τους υγροβιότοπους.  Η περιοχή αναφοράς του σχεδίου τοπικά είναι οι προστατευόμενες περιοχές  Λίμνη Καιάφα και Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου.

Στα πλαίσια αυτά η ΑΝΟΛ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς  (με εμπειρία στην σύσταση τοπικών δικτύων, διοργάνωσης εκδηλώσεων και στον τομέα αλιευτικών δραστηριοτήτων ή/και προστατευόμενων υγροβιότοπων, ή/και στην ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών) να υποβάλουν οικονομική προσφορά  για την απευθείας ανάθεσης των παρακάτω υπηρεσιών:

Υπηρεσίες συμβουλευτικής -οργάνωση και συμβουλευτική υποστήριξη της δημιουργίας άτυπου τοπικού δικτύου

Διοργάνωση επιμορφωτικών εργαστηρίων

Ενέργειες βιωματικής επαφής στις προστατευόμενες περιοχές

Εκδήλωση – διαβουλεύσεις για τον καθορισμό αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

Εκδήλωση – ημερίδες για τον καθορισμό αναπτυξιακών προτεραιοτήτων

Εκδήλωση – ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΣΔΣ

Καταληκτική ημερομηνία και τόπος υποβολής:

Έως την Τρίτη 25-7-2023 και ώρα 14:00  στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας  ΑΑΕ ΟΤΑ, Κρέστενα Ηλείας.

Πληροφορίες:

Η αναλυτική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ : anol.gr , τηλ: 2625024990

Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α

         Θεοφιλόπουλος Νικόλαος

                    Γ .Δ/ντής

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]