Διευκρινήσεις σχετικά με την 2η Προκήρυξη Έργων CLLD/LEADERιδιωτικού χαρακτήρα (289/28-6-23)

  1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ διευκρινίζει στους υποψήφιους επενδυτές ότι στην υποδράση 19.2.3.3 είναι επιλέξιμη δραστηριότητα η ίδρυση εστιατορίων-κέντρων εστίασης σε όλη την περιοχή παρέμβασης.

Επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται  αποκλειστικά για αρχικές επενδύσεις σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και το άρθρο 3 της πρόσκλησης.

  1. Προτείνεται επίσης στους υποψήφιους δικαιούχους να αποστέλλουν ηλεκτρονικά (μέσω -email) τυχόν ερωτήματα ή διευκρινήσεις ώστε να δημιουργηθεί και να αναρτηθεί σχετικό αρχείο ερωτήσεων-απαντήσεων για την διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων.

Ο Πρόεδρος

της ΕΔΠ  LEADER

 Μπαλιούκος Διονύσιος

6/7/2023

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]