ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2   «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD περιοχής  Ηλείας Ολυμπίας.» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.):    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ.  4 πρακτ.3/2023 Απόφαση της ΕΔΠ της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α περί «Έγκριση δεύτερης  πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα- Υποδράσεις 19.2.2:«Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους», 19.2.3:«Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής» ».
  2.  Το  988 /2023 έγγραφο της ΟΤΔ  Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α προς την Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.  περί του ελέγχου της διαδικασίας έκδοσης του Σχεδίου της πρόσκλησης όπως και το απαντητικό μ’ αριθμ.  1118 /2023   έγγραφο  της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.  2014 2020
  3.  Το  257/2023 έγγραφο  της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α προς την ΕΥΚΕ περί της έγκρισης του σχεδίου της Πρόσκλησης από την ΕΥΚΕ και το απαντητικό μ’ αριθ.  57542/2023 έγγραφο της ΕΥΚΕ.

Κ Α Λ Ε Ι

τους υποψήφιους δικαιούχους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα) και ειδικότερα στις αριθ. πρωτ. 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3313/20-09-2017) περί πλαισίου λειτουργίας και αριθ. πρωτ.  1337/4-5-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ  2310/Β)«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4»

καθώς και το ΤΠ της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υπο-δράσεων του υπο-μέτρου 19.2 όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» – έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις:

1. Υποδράση 19.2.2.3 «Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.»

Περιλαμβάνεται η επέκταση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός:

Α) καταλυμάτων-υποδομών διανυκτέρευσης

Συγκεκριμένα:

Ι.Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

•             Ξενοδοχεία  3*, 4* και 5*

•             Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

ΙΙ.  Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

•             Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα 3, 4 και 5 κλειδιών

•             Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

•             Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων

Β)εστιατορίων-κέντρων εστίασης            

Γ) καφενείων και καφέ-κέντρων αναψυχής

Δ) επιχειρήσεων ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis)  για   Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις  

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεκτάσεων/εκσυγχρονισμών απαιτείται η ύπαρξη νόμιμης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 461.538,46 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00Ευρώ

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Ενισχύονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

2. Υποδράση 19.2.2.4 «Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»

Η Υπο-Δράση περιλαμβάνει την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό μικρών βιοτεχνικών μονάδων(σιδηρουργεία, ξυλουργεία, μεταλλικές κατασκευές, ενδύματα, κλπ),  επιχειρήσεις χειροτεχνίας και μικρές μονάδες ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση(ζυμαρικά, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία-ζακχαρώδη προϊόντα κλπ, παντοπωλεία, πρατήρια/καταστήματα πώλησης προϊόντων κλπ.

 Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού Deminimis)  για    Πολύ Μικρές έως Μικρές Επιχειρήσεις 

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 153.846,15 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00Ευρώ

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Ενισχύονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

3. Υποδράση 19.2.2.5 «Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Η δράση περιλαμβάνει ενισχύσεις για επενδύσεις σε επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, όπως: παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κάθε μορφής.

Ποσοστό επιχορήγησης 65% (Κανονισμός 1407/2013 του γενικού De minimis) 

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 153.846,15Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00Ευρώ

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Ενισχύονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

4. Υποδράση 19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μεταποίηση και εμπορία ενδεικτικά των παρακάτω τομέων(ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός):

• Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (όπως σφαγεία βοοειδών, πτηνοσφαγεία, χοιρινών, αιγοπροβάτων, παραγωγή κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δημιουργίας ζωικών υποπροϊόντων)

• Γάλα (όπως επεξεργασία γάλακτος, παραγωγή προϊόντων γάλακτος, τυρί, γιαούρτη)

• Αυγά (όπως τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων)

• Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)

• Ζωοτροφές (όπως παραγωγή μιγμάτων ζωοτροφών για οικόσιτα και γουνοφόρα ζώα)

• Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

• Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

• Οίνος

• Οπωροκηπευτικά

• Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

• Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

• Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

• Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Ποσοστό επιχορήγησης 50%(Παρ.ΙΙ Καν(ΕΕ)1305/2013

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00Ευρώ

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Ενισχύονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

5. Υποδράση 19.2.3.3 «Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής».

Περιλαμβάνεται η ενίσχυση επενδύσεων ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού (σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Καν.651/14, αρθρο14):

Α) καταλυμάτων-υποδομών διανυκτέρευσης με βάση την  νομοθεσία για τις επιτρεπόμενες μορφές, κατηγορίες και μεγέθη καταλυμάτων(KYA 2986/25-11-16 ΦΕΚ 3885/Β/2-12-16).

Β)εστιατορίων-κέντρων εστίασης 

Γ) καφενείων και καφέ-κέντρων αναψυχής

Δ) επενδύσεις επιχειρήσεων ειδικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Ποσοστό επιχορήγησης : 70% ( Καν.651/14, αρθρο14)

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 714.285,71 Ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 500.000,00 Ευρώ

Εν δυνάμει δικαιούχοι: Ενισχύονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

Ανώτατο ύψος επένδυσης για όλες τις υποδράσεις 400.000 Ευρώ

Περιοχή Εφαρμογής: Όλη η περιοχή του Νομού Ηλείας πλην των εντός σχεδίου περιοχών των δημοτικών Κοινοτήτων Πύργου και Αμαλιάδας. Ωστόσο ανάλογα με την Υποδράση υπάρχουν επιμέρους περιορισμοί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης σύμφωνα με τα Υποδείγματα που προσαρτώνται στο Παράρτημα Ι. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.

Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την  δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί  πρόσβασης του. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ.

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράση αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος  στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Οδηγό επιλεξιμότητας επιλογής).

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ : Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α, στη διεύθυνση Κρέστενα Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων Τ.Κ. 27055.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από  7/7 /2023  και ώρα 13.00΄  έως  29/9 /2023 και ώρα 15:00΄

Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ – ΑΝΟΛ Α.Ε: εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερολογιακών  ημερών μετά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης και ώρα 14:00

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας λαμβάνεται η ημερομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης.

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ ανά υποδράση στα πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης  ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014 -2020.

Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας Υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για όλη την περίοδο 2014 -2020.

Δεν θεωρείται διαφορετική Υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ Οριζόντιας εφαρμογής μιας Υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόμενο της Υποδράσης είναι το ίδιο (Άρθρο 3 ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017)).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κ. Γκαβού Αναστασία και ο κ. Μαυροειδής Ιωάννης, τηλέφωνο: 2625024990, e-mail: [email protected]

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr  και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α www.anol.gr  .

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER

Μπαλιούκος Διονύσιος

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]