ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ, ύστερα από την Αρ. 1/Πρ.2/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)
ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση παροχής υπηρεσιών (εργου) με:
ένα (1) άτομο με πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης για το αντικείμενο:
υποστήριξη της εταιρειας κατά την υλοποίηση του Σχεδίου: “Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας” στις ακόλουθες Δράσεις:

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ενημέρωση ωφελούμενων και την προβολή του Σχεδίου
  • Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων του Σχεδίου
  • Ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των φορέων της αναπτυξιακής σύμπραξης και τοπικών φορέων

Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα .
Η διάρκεια συνεργασίας υπολογίζεται σε 8 μήνες
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα, μέχρι την Παρασκευή 20-6-14 και ώρα 14.00
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προγραμμα Τοπ.ΣΑ” και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Μαυροειδής Ιωάννης, και Γκαβού Αναστασία, στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα Ηλείας τηλ. 2625024990-24289.
Ολόκληρη η Προκήρυξη έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ (www.anol.gr)
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝΟΛ ΑΕ.

Δείτε εδώ την προκήρυξη αναλυτικά (pdf)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]