(Νέα ΠΑΡΑΤΑΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη δημιουργία Μητρώου Επιστημόνων-συνεργατών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ,
ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Επιστημόνων-συνεργατών, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την εκπόνηση μελετών, εργασιών ή/και Προγραμμάτων που υλοποιεί και θα υλοποιήσει η εταιρεία κατά το επόμενο διάστημα.
Με τα άτομα αυτά η εταιρία θα συνεργαστεί κατά περίπτωση με σύμβαση παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών
Η ΑΝΟΛ ΑΕ θα επιλέγει τους Συνεργάτες από τον Μητρώο ανάλογα με το είδος και τον όγκο των εργασιών, τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του υποψηφίου συνεργάτη, τη διαθεσιμότητα του και/ή την οικονομική προσφορά του.

Σημειώνεται ότι η Υποβολή Αίτησης δεν εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση απέναντι στην ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές σχετικών με το αναφερόμενο αντικείμενο και ιδίως μηχανικοί, οικονομολόγοι, γεωτεχνικοί, επιστήμονες πληροφορικής, ειδικοί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού, χωροταξίας, ιστορίας-αρχαιολογίας, τουρισμού κλπ.
Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι τα γραφεία της εταιρείας στην Κρέστενα.
Η διάρκεια συνεργασίας εξαρτάται από τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου ή Προγράμματος κατά περίπτωση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα, μέχρι την 30-3-2018 και ώρα 14:00. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 16-04-2018 και ώρα 14:00
NEA παράταση προθεσμίας έως 30-04-2018 και ώρα 14:00

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μητρώο Επιστημόνων-συνεργατών» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. κ. Φάμελος Βασίλειος και Μαυροειδής Ιωάννης, στα Γραφεία της ΑΝΟΛ ΑΕ στην Κρέστενα Ηλείας τηλ. 2625024990-24289.

Η Προκήρυξη θα υπάρχει επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.anol.gr

Κρέστενα, 13-3-2018
Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ – ΑΝΟΛ ΑΕ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ
Πρόεδρος Δ.Σ

κατεβάστε εδώ την πρόσκληση (pdf)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]