ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ):
ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) του «Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» για την περιοχή παρέμβασης της Ηλείας για ένα ετος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος(31/12/2023).
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά με :

(1) Οικονομολόγο-λογιστή ΠΕ
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α.– (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.), καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. στην Κρέστενα, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι την Δευτέρα 26-3-2018 και ώρα 14:30 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (www.anol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
Υπεύθυνοι για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ.κ. Γκαβού Αναστασία, Φάμελος Βασίλειος Περιφερειακή Οδός Κρεστένων, τηλ.2625024990

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και στη συνέχεια θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΑΝ.ΟΛ.ΑΕ.

Σχετικά αρχεία:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (pdf)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ(pdf)

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]