Δελτίο Τύπου – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» [για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]).

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις δημοσίου χαρακτήρα (Μέτρο 8.3.3: ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’)

Οι προκηρυσσόμενες ενέργειες είναι ενδεικτικά:

  • Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στην βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον μπορεί να τεκμηριωθεί η διαχείρισή τους σε τοπικό επίπεδο.
  • Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας (θαλάσσια πάρκα, καταδυτικά κέντρα, παρατηρητήρια θαλάσσιου περιβάλλοντος, υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού κ.α.).
  • Υποδομές και Υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές (αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α.).

 Η Δημόσια Δαπάνη  της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 495.000,00Ευρώ

Οι κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων που αφορά η Πρόσκληση είναι:

  • ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και φορείς τους
  • Συλλογικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλιευτικού ή περιβαλλοντικού τομέα

Η περιοχή παρέμβασης υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες των Δήμων του Νομού Ηλείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Προκήρυξη

Το Ποσοστό επιχορήγησης  ανέρχεται έως 100%

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματα της βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α www.anol.gr  

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του  ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://logon.ops.gr από την 1/6/2020, ώρα 09:00έως, αποκλειστικά, την 15/9/2020, ώρα 14:00.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιοι είναι οι παρακάτω: Γκαβού Αναστασία, Φάμελος Βασίλειος, Μιαούλης Διονύσιος, τηλέφωνο:2625024990, e-mail: : [email protected] και για τεχνικά θέματα(ΟΠΣ) οι κ.κ. Μαυροειδής Ιωάννης, Φάμελος Βασίλειος τηλέφωνο:2625024990, e-mail: [email protected]

Κρέστενα 19/5/2020

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

Μπαλιούκος Διονύσιος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]