ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

 • Την Απόφαση Πρακτ.2/20 ΕΔΠ CLLD/LEADER
 • Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.
 • Τις ανάγκες της εταιρείας για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ
1.      ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος και συγκεκριμένα στα πλαίσια της Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ, στο οποίο η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ενδιαφέρεται για την προμήθεια έντυπου ενημερωτικού υλικού προβολής, όπως φαίνεται παρακάτω.

Το έντυπο θα χρηματοδοτηθεί από το  ΕΠΑλΘ 2014-2020.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σχεδίαση, εκτύπωση και προμήθεια έντυπου υλικού προβολής, οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
  Μορφή: Έντυπο υλικό προβολής.Διαστάσεις: 42,00 Χ 29,70 cm ανοιχτό (σε ανάπτυγμα).Σχεδίαση: Σχεδίαση μακέτας φυλλαδίου δύο όψεων με ενιαίο εικαστικό αποτέλεσμα, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την στρατηγική της εταιρείας, τον εμπορικό στόχο της διαφήμισης και το απευθυνόμενο κοινό. Η όψη Α του εντύπου θα σχεδιαστεί σε layout ενημερωτικού φυλλαδίου περιλαμβάνοντας κείμενο, φωτογραφικό υλικό και γραφιστικά στοιχεία. Η όψη Β θα σχεδιαστεί σε layout αφίσας, για την οποία θα δημιουργηθεί ειδική γραφιστική αναπαράσταση σύμφωνα με την γενικότερη ιδέα-concept του φυλλαδίου. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες θα δοθούν στον ανάδοχο από την εταιρεία και θα ζητηθεί η συνδρομή του στην επεξεργασία παρουσίασης.Υλικό: Χαρτί Velvet βάρους 150 gr/m2 (θα παραδοθεί δείγμα χαρτιού).Αναδίπλωση: Αναδίπλωση Σταυρός (Cross-Fold, Μέση & Δίπτυχο).Εκτύπωση: Offset.Πλαστικοποίηση: Ματ πλαστικοποίηση 2 όψεων.Χρώματα: 4χρωμία CMYK στις 2 όψεις.Δείγμα εκτύπωσης: Πριν την έναρξη της μαζικής παραγωγής, ο προμηθευτής θα προχωρήσει στην εκτύπωση δείγματος  του εντύπου, προκειμένου να συγκριθεί με το ηλεκτρονικό αρχείο. Ποσότητα: 1000 τεμάχια Εγγύηση: Τα ζητούμενα προωθητικά έντυπα θα κατασκευασθούν, θα συσκευασθούν και θα παραδοθούν με δαπάνη, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ο οποίος εγγυάται τη σωστή ποσότητά τους, την άριστη κατάστασή τους και το άρτιο εκτυπωτικό και κατασκευαστικό αποτέλεσμά τους. Παράλληλα ο προμηθευτής εγγυάται την άμεση αντικατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ελαττωματικής ποσότητας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Αναπτυξιακή Ολυμπία Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Χρόνος παράδοσης: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. Πριν την εκτύπωση θα παραδοθεί το ηλεκτρονικό αρχείο(σε μορφή PDF και επεξεργάσιμη μορφή, ώστε να συμφωνηθεί ο σχεδιασμός. Κόστος: Το προεκτιμώμενο κόστος για την προμήθεια, τον σχεδιασμό και την εκτύπωση του εντύπου ανέρχεται σε χίλια τετρακόσια (1400,00) Ευρώ πλέον ΦΠΑ.  

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη προσφορά.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. δικαιούται να μεταβάλει τις ποσότητες με την ανάλογη προσαρμογή του κόστους ή και να ακυρώσει τον διαγωνισμό εφόσον απαιτηθεί από τις ανάγκες του προγράμματος χρηματοδότησης.

3.     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε χίλια τετρακόσια (1400,00) Ευρώ πλέον ΦΠΑ.  Η προσφορά κάθε υποψήφιου αναδόχου δεν μπορεί να ξεπερνά τo παραπάνω ποσό.

4.    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας περιλαμβάνεται η παραπάνω δραστηριότητα. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν συνεργασία με επαγγελματία γραφίστα (πτυχίο ή δίπλωμα Γραφιστικής AEI ή ΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής της ίδιας ειδικότητας, ή ΙΕΚ ή ΤΕΛ ή άλλες σχολές Λυκειακού ή μεταλυκειακού επιπέδου κλπ.) ή να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση με αναγραφή των υποβαλλόμενων στοιχείων, υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου
 • Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Επωνυμία
  • Νόμιμος εκπρόσωπος
  • Υπεύθυνος επικοινωνίας
  • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail)
  • Συμπληρωμένο τον επισυναπτόμενο πίνακα
 • Συνοπτικό βιογραφικό του προσφέροντος με επισύναψη ενδεικτικών εργασιών
 • Τίτλος σπουδών
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την εμπειρία (έναρξη, εγγραφή σε Επιμελητήριο ή άλλο φορέα, ασφάλιση κλπ.)
5.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., Κρέστενα Ηλείας (Περιφερειακή Οδός), Τ.Κ. 27055, τηλ. 2625024990, fax. 2625024991, e-mail: [email protected]

Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την 24 / 06 / 2020 και ώρα 14:00.Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.

6.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2625024990. Αρμόδια πρόσωπα για επικοινωνία: Φάμελος Βασίλειος, Ολυμπία Ράλλη

Το τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anol.gr

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος Δ.Σ. και Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]