ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 67/1/2019(ιδιωτικά εργα), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών λαμβανομένης υπόψη της οριστικοποίησης της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων ανα υποδράση.   Επί του προσωρινού πίνακα της αξιολόγησης έχετε το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής(ένστασης) εντός 15 (δεκαπέντε) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της επιστολής γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων. Η προσφυγή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ (σύμφωνα με τος οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.anol.gr). Η υποβολή ενστάσεων θα είναι δυνατή από την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 ώρα 9.00 π.μ. Αφού υποβληθεί  πρέπει να αποστείλετε την αίτηση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (με ταχυμεταφορά)  μαζί με τυχόν δικαιολογητικά στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ.

Σημειώνουμε επίσης ότι στο ΠΣΚΕ είναι αναρτημένα τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης της αίτησης στήριξής  σας.

 

 

 

Κρέστενα 1-4-2020

 

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]