ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1Ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΑΝΟΛ Α.Ε

Ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκαν από την ΕΔΠ CLLD/LEADER του ΕΦ Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, μετά από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια της Προκήρυξης Ιδιωτικών έργων του Τ.Π. ΕΠΑλΘ(Αλιείας).

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα που κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους από τα 14 Σχέδια που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση προτείνονται για έγκριση τα 11 με συνολικό εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2,3 Εκ Ευρώ και Δημόσια Δαπάνη 1,2 εκ ευρώ

Τρείς προτάσεις προτείνονται για απόρριψη γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Με βάση τους διαθέσιμους πόρους θα ενταχθούν όλες οι εγκεκριμένες προτάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο ΠΣΚΕ εντός 7 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΝΟΛ ΑΕ(www.anol.gr)

Κρεστενα 13-5-22

                                                                 Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

                                                                                        Μπαλιούκος Διονύσιος

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρακτ.2 απόφαση 1/12-5-22 της ΕΔΠ LEADER, κατόπιν της εισήγησης της Μονάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦΔ/ΟΤΔ-ΑΝ.ΟΛ
Α.Ε., εγκρίθηκε η Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της παρακάτω πρόσκλησης:

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα])

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]