ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.”

«Α Ν. Ο Λ. ΑΑΕ ΟΤΑ»

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. ΑΕΕ ΟΤΑ» καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την  18η  Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο ΚΕΝΤΡΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ στα Κρέστενα Ηλείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019.
  3. Απαλλαγή των Ελεγκτών της από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2019.
  4. Διάθεση κερδών της χρήσης 2019
  5.  Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την Εταιρία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης ,η τυχόν Επαναληπτική  Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Ο μέτοχος συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου η αντιπροσώπου θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 128 ν.4548/2018 όπου ο μέτοχος εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπό του προς εκπροσώπηση.

Κρέστενα  28  Ιουλίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]