ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΣΕ ΕKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.”

«Α Ν. Ο Λ. ΑΕΕ ΟΤΑ»

 

Αρ. ΜΑΕ : 37873/23/Β/97/03

Αρ. ΓΕΜΗ 124081725000

 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.», καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα – Ηλείας του Δήμου Ανδρίτσαινας –Κρεστένων, όπου και η έδρα αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Προσαρμογή/ Εναρμόνιση του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
  3. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους (οριστικούς ανώνυμους πολλαπλούς τίτλους) στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους, στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης

Κρέστενα  14 Νοεμβρίου 2019

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]