ΝΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Λοιπών Συστημάτων Υποστήριξης

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και το ΕΠΑΛΘ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προαναφερόμενου προγράμματος και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών προγραμματίζεται η προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού, οι προδιαγραφές των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση που επισυνάπτεται.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α. προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για την απευθείας ανάθεση για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λοιπών συστημάτων υποστήριξης, συνολικού προυπολογισμού 14.640,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά).

Γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω κατηγορίες ή τουλάχιστον τις κατηγορίες Α, Β και Γ.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, Κρέστενα Ηλείας (Περιφερειακή Οδός), Τ.Κ. 27055, τηλ. 2625024990 fax. 2625024991, e-mail: [email protected]

Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την 11/10/19 και ώρα 14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται ως μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα 2625024990. Αρμόδια πρόσωπα για επικοινωνία: Φάμελος Βασίλειος.

Το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.anol.gr

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]