ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1Ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΟΛ Α.Ε «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ. πρακτ.3 απόφαση 2/31-5-22 της ΕΔΠ LEADER, κατόπιν της εισήγησης της Μονάδας Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων του ΕΦΔ/ΟΤΔ-ΑΝ.ΟΛ Α.Ε., εγκρίθηκε η Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων της παρακάτω πρόσκλησης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εντάσεων (δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις) και την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης για την ένταξη όλων των θετικά αξιολογούμενων προτάσεων:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]