Απόφαση ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων LEADER Αλιείας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.206.483,41 €

Με την υπ’ αριθμ. 259/27-6-2022 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των 11 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  στα πλαίσια της πρόσκλησης  5039/63.1–CLLD.14  του τοπικού προγράμματος

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των ενταγμένων πράξεων είναι 1.206.483,41  

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]