Νεο – Διευκρινήσεις σχετικά με την 2η Προκήρυξη Έργων CLLD/LEADERιδιωτικού χαρακτήρα (289/28-6-23)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ διευκρινίζει στους
υποψήφιους επενδυτές ότι τροποποιήθηκε το έντυπο «Ι_2 Αίτηση
στήριξης Συμπληρωματικά Στοιχεία 2023 2η έκδοση». Στην νέα
έκδοση προστέθηκαν τα πεδία 16.9 και 16.10 που αφορούν
συμπλήρωση στοιχείων τεκμηρίωσης κριτηρίων βαθμολόγησης. Τα
πεδία αυτά εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθησαν στην αρχική
έκδοση. Σε περίπτωση που το έντυπο έχει ήδη συμπληρωθεί από
τους δικαιούχους γίνεται δεκτή και η υποβολή σε συμπληρωματικό
αρχείο με συμπληρωμένα τα πεδία αυτά.


Ο Πρόεδρος
της ΕΔΠ LEADER
Μπαλιούκος Διονύσιος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]