ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 13-11-2020 η υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης)

Η πρόσκληση αφορά σε πράξεις δημοσίου χαρακτήρα και υποβλήθηκαν 4 προτάσεις από δήμους του Νομού Ηλείας που ανήκουν στην περιοχή παρέμβασης του Τοπικού προγράμματος. Επιλέξιμες είναι οι παραλιακές κυρίως  περιοχές του Νομού.

Ο συνολικός προυπολογισμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανέρχεται σε 520.000,00 ευρώ περίπου υπερκαλύπτοντας τον προυπολογισμό που προκηρύχθηκε, γεγονός σημαντικό με δεδομένη την κατάσταση της χώρας που ολοκληρώθηκε η προθεσμία της προκήρυξης και τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Το Ποσοστό επιχορήγησης  ανέρχεται έως 100%

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν φαίνονται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ  ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟΥΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Αντικατάσταση σκιάστρων στην επέκταση χερσαίου τμήματος λιμένα Κατακόλου  ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Αναμένεται στο επόμενο διάστημα νέα Προκήρυξη του Προγράμματος Αλιείας για ιδιωτικά εργα

Κρέστενα 17-11-20

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

Μπαλιούκος Διονύσιος

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]