ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER)

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 3/22-7-2011 απόφασή της, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 30 Νοεμβρίου 2010).

Υποβλήθηκαν συνολικά 24 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.548.691,36€ με δημόσια δαπάνη 4.906.009,20€. Από αυτά τα 3 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα επανυποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, σε ενδεχόμενη νέα προκήρυξη του τοπικού προγράμματος.

Προωθήθηκαν για αξιολόγηση στη Β φάση τα 21 επενδυτικά σχέδια. Στην παρούσα Φάση, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις προωθούνται για ένταξη τα 14 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.399.486,53€, με δημόσια δαπάνη 1.965.248,68€. Η Δημόσια Δαπάνη θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση και τους πίνακες κατάταξης

Δείτε εδώ την απόφαση της ΕΔΠ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]