ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ “ΠΑΣΙΘΕΑ” ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό πρακτ.3/11-7-2014 απόφασή του, κατάρτισε τους καταλόγους επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων των δυνητικά ωφελουμένων που υπέβαλλαν αίτηση για την πράξη «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ», έπειτα από την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης . Τα αναλυτικά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Σ : (www.aspasithea.gr), της ΑΝ.ΟΛ ΑΕ ([email protected]) και έχουν αναρτηθεί στα γραφεία της εταιρείας.
Πρέπει να τονισθεί ότι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της πράξης δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων των ωφελουμένων. Για αυτό τον λόγο τα αποτελέσματα θα έχουν ως διακριτό στοιχείο τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του ωφελούμενου και τον Α.Μ.Κ.Α, ενώ οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικώς.
Στην συγκεκριμένη πράξη υπέβαλλαν αίτηση 10 άτομα. Επελέγησαν 9 και 1 άτομο κατατάσσεται ως επιλαχών.

H ανακοίνωση περιλαμβάνει τους εξής πίνακες :

Κατάλογο Α. με τους επιτυχόντες, ταξινομημένο με βάση την σειρά κατάταξης.

Κατάλογο Β. με τους επιλαχόντες, ταξινομημένο με βάση την σειρά κατάταξης.

Για πληρέστερη ενημέρωση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα :26250-24990 & 24965.

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν στα γραφεία της ΑΝ.ΟΛ ΑΕ, εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, για δήλωση αποδοχής , προσκομίζοντας ακριβές αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ για όποιον απαιτείται.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]