1η Πρόσκληση Προτάσεων Δημοσίων Έργων CLLD-LEADER

Ημερομηνία Έναρξης: 18 Απριλίου 2018
Ημερομηνία Λήξης: 31 Ιουλίου 2018

1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020
ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020» ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER (Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα)»ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
 
H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α

Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων :
• ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
• Φορείς Δημοσίου Τομέα
• Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε υποδράση του
• Δικαιούχοι στην εν λόγω δράση δύναται να είναι και η ΟΤΔ ή μέλος αυτής.
Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΡΑΣΕΩΝ
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματική συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της δραστηριότητας, δεν μεταβάλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία.
Ειδικά, στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 19.2.4 δεν είναι δυνατή η ένταξη πράξεων, που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο προκαλούν επιχειρηματικό / ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην περιοχή εφαρμογής ή στους φορείς και τους επαγγελματίες/ιδιώτες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, δεδομένου ότι στην αντίθετη περίπτωση αποτελούν κρατική ενίσχυση που θίγει τον ανταγωνισμό.
Αναλυτικότερα, οι δράσεις και υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρατηγικών, όσον αφορά σε δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ – ΑΝΟΛ Α.Ε.
Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια.
Η υποδράση αφορά γενικά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων.
Ειδικότερα στα πλαίσια της υποδράσης του παρόντος Τοπικού Προγράμματος παρέχεται στήριξη για τα ακόλουθα είδη παρεμβάσεων:
• Μικρές παρεμβάσεις βελτίωσης υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης σε περιπτώσεις οικισμών με σοβαρό πρόβλημα ποιότητας/ποσότητας νερού ή σε περιπτώσεις ανάγκης εξοικονόμησης ενέργειας(εξοικονόμηση νερού, εξοικονόμηση ενέργειας, χλωρίωση κλπ).
• Ενέργειες που στοχεύουν στην ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων των οικισμών, όπως κομποστοποίηση/ανακύκλωση κλπ(πχ πράσινα σημεία, μηχανικοί κομποστοποιητές κλπ)
• ενέργειες αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού και καταναλωτικού περιβάλλοντος, όπως κτίρια/χώροι στέγασης υπηρεσιών με σκοπό την επίδειξη/πώληση τοπικών π.χ. εκθετήρια, τοπικές αγορές κλπ. με την προϋπόθεση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων
• καθώς και γενικότερα πράξεις εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης : Το σύνολο της Περιοχής παρέμβασης (Ο Νομός Ηλείας εκτός από τις εντός σχεδίου περιοχές του ΔΚ Πύργου και της ΔΚ Αμαλιάδας).
Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ποσοστό επιχορήγησης υποδράσης :
Α) 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)
Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € (2.000.000,00 για έργα ύδρευσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων) .
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ: 150.000,00 €.

19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία).
Η υποδράση γενικά αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι.
Το παρόν τοπικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή επενδυτικών ενισχύσεων για:
• τη δημιουργία/βελτίωση/επέκταση βασικών υπηρεσιών και υποδομών για τον αγροτικό πληθυσμό, όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, αθλητικά κέντρα/ειδικές αθλητικές υποδομές, δημιουργική απασχόληση, εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων κλπ
• την κατασκευή ή την αναβάθμιση αθλητικών υποδομών και πολυλειτουργικών ψυχαγωγικών υποδομών(π.χ. ιππικό κέντρο, χώροι πολυαθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κλπ).
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης : Το σύνολο της Περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ποσοστό επιχορήγησης υποδράσης : Α) 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)
Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν.651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 €
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ: 400.000,00 €.

19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές).
Η υποδράση γενικά αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν πράξεις οι οποίες αφορούν στην ενημέρωση επισκεπτών και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους.
Επίσης, στο πλαίσιο της υπο-δράσης 19.2.4.3 οποιαδήποτε πράξη τουριστικής φύσης ενταχθεί θα πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών (πχ σημεία πληροφόρησης) και όχι στην προβολή της περιοχής με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας (παρά μόνο αιτιολογημένα σε τοπικό επίπεδο) ή την προβολή προϊόντων που συνδέονται και εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.
Στα πλαίσια του παρόντος Τοπικού Προγράμματος παρέχεται στήριξη για :
• Υποδομές αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς (πχ. αναπλάσεις οικισμών, πεζοδρόμια, πλατείες κλπ), έργα πρασίνου, φωτισμού κ.λπ.),
• Γραφεία τουριστικών πληροφοριών, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
• Δημιουργία/βελτίωση/εκσυγχρονισμός μικρών τουριστικών υποδομών μικρής κλίμακας για εξυπηρέτηση επισκεπτών(θέσεις θέας, αναπλάσεις περιοχών φυσικού κάλλους, παρατηρητήρια κλπ), μονοπάτια-διαδρομές, ποδηλατόδρομοι, σημάνσεις κλπ.
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης : Το σύνολο της Περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ποσοστό επιχορήγησης υπο-δράσης : Α) 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)
Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 50.000 € για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες για έργα δημόσιου χαρακτήρα.
Στο πλαίσιο της υποδράσης δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η διοργάνωση , η συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού.
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ: 703.500,00 €.

19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων παραδοσιακών εκδηλώσεων/θεσμών καθώς και η ενίσχυση εκδηλώσεων που στοχεύουν στην προβολή τοπικών προϊόντων ποιότητας και η σύνδεσή τους με τον τουρισμό της περιοχής. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα.
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης : Το σύνολο της Περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ποσοστό επιχορήγησης υπο-δράσης : Α) 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)
Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν.651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 50.000,00 €
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ: 100.000,00 €.

19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).
Μέσω της υποδράσης γενικά δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με:
• Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια.
• Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων.
• Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης.
Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής της Υποδράσης : Το σύνολο της Περιοχής παρέμβασης.
Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα
Ποσοστό επιχορήγησης υπο-δράσης : Α) 100% (για επενδύσεις χωρίς κέρδη)
Β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων Εναλλακτικά στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν.651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή της χρηματοοικονομικής ανάλυσης
Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσης το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000,00 € ή μέχρι 50.000 € για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες για έργα δημόσιου χαρακτήρα (όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ: 650.000,00 €.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.
Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣΑΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» ή στον σύνδεσμο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», «ΟΠΣΑΑ 2014 – 2020 (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης)», Οδηγίες για την πρόσβαση των Δικαιούχων Δημοσίων Έργων στο ΟΠΣΑΑ» ή στο http://www.opekepe.gr/doc/June2010/odhgies_prosbash_dikaiouxwn_opsaa_2_ekdosh.pdf
Προσοχή
Θα πρέπει να επιλέξετε δράση/προσκληση στην οποία θα καταχωρηθεί η αίτησή σας
Η δράσεις/Προσκλήσεις του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Ολυμπίας έχουν τους παρακάτω κωδικούς
19.2.4.1_1/M2490002
19.2.4.2_1/M2490002
19.2.4.3_1/M2490002
19.2.4.4_1/M2490002
19.2.4.5_1/M2490002

Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε υποδράσης αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες του παραρτήματος στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης (βλ. Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης)
Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤΔ : Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α, στη διεύθυνση Κρέστενα Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων Τ.Κ. 27055.

Νέο 27-8-2018 Διευκρινήσεις διαδικασίας αξιολόγησης σε περίπτωση αναντιστοιχίας της ένδειξης υποχρέωσης επισύναψης μεταξύ της ηλεκτρονική αίτησης στήριξης (ΟΠΣΑΑ) και του επισυναπτόμενου αρχείου 2 «Οδηγός Διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης» (κατεβάστε το αρχείο εδώ)

Για την υποβολή της αίτησης στήριξης πατήστε εδώ  (με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κωδικοί πρόσβασης)

Προβολή video με την Δημιουργία και υποβολή αιτήματος στήριξης από Δικαιούχο στο ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 2/5/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 31/7/2018 και ώρα 14:00
Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ – ΑΝΟΛ Α.Ε: 10/8/2018 και ώρα 14:00
Νέες Ημερομηνίες
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 2/5/2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 31/8/2018 και ώρα 14:00
Ημερομηνία υποβολής, της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ – ΑΝΟΛ Α.Ε: 10/9/2018 και ώρα 14:00

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι η κ. Γκαβού Αναστασία και ο κ. Μαυροειδής Ιωάννης, τηλέφωνο: 2625024990, e-mail: [email protected]
Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α www.anol.gr Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΟΤΔ – ΑΝΟΛ Α.Ε με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Σχετικά Αρχεία Για Λήψη

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]