ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. ΑΕΕ ΟΤΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 19η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1200 στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα – Ηλείας όπου και η έδρα αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  • Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) και των Ελεγκτών της εταιρίας για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2016 – 31.12.2016.
  • Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2016 – 31.12.2016.
  • Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.
  • Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γ. Σ. των Μετόχων της εταιρίας.

Κρέστενα 21 Ιουνίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

κατεβάστε εδώ την πρόσκληση

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]