ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.”
«Α Ν. Ο Λ. ΑΑΕ ΟΤΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.), την 16η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 123ο μ. μ. στα γραφεία της εταιρίας στα Κρέστενα – Ηλείας όπου και η έδρα αυτής, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Διάφορα

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γ. Σ. των Μετόχων της εταιρίας.

Κρέστενα, 21 Νοεμβρίου 2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]