ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Με:

  • Έναν/μία (1) πτυχιούχο Π.Ε /ΤΕ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ):

Ανακοινώνει ότι

στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με έναν/μία (1) πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε οικονομικής ή διοικητικής ή κοινωνικής κατεύθυνσης

 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 16-9-2022 και ώρα 14:30

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε. (www.anol.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες : τηλ. 2625024990, κος Φάμελος ή κα Γκαβού

                                                                     Κρέστενα, 25-8-22

                                                     Για την Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος Δ.Σ. και ΕΔΠ

Δείτε παρακάτω την αναλυτική προκήρυξη:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]