ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ

Ημερομηνία Έναρξης: 01 Σεπτεμβρίου 2006
Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκεμβρίου 2008

 • ·ΜΕΤΡΟ: 2.1 «Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική – Διαπεριφερειακή Συνεργασία»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ

ΕΤΑΙΡΟΙ:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2006

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 148.666,95 EYRO

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:118.933,56 EYRO

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:29.733,39 EYRO

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 29.733,39 EYRO

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:89.200,17 EYRO

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

 • την ανάδειξη του προβλήματος της υποβάθμισης και ρύπανσης των ποτάμιων οικοσυστημάτων και την αναγκαιότητα της ενίσχυσης της προστασίας τους και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος,
 • την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των παρόχθιων ζωνών,
 • την ευαισθητοποίηση των κατοίκων των εμπλεκομένων περιοχών για την αναγκαιότητα της «φιλικής» συνύπαρξης με τα ποτάμια οικοσυστήματα,
 • την περιβαλλοντική προστασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων,
 • την οργάνωση κι ανάδειξη συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισης και ρύπανσης των ποτάμιων οικοσυστημάτων των περιοχών παρέμβασής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ (Α’ ΦΑΣΗ)

Η προπαρασκευαστική φάση (Α’ Φάση), περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες οριστικοποίησης και συμφωνίας των όρων και λεπτομερειών της σχεδίου συνεργασίας.

Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τρεις (03) συναντήσεις εκπρόσωπων των εμπλεκομένων Ο.Τ.Δ. Μέχρι και τον 11ο μήνα του 2006, πραγματοποιήθηκαν τρεις (03) συναντήσεις στις οποίες συμμετείχαν οι Συντονιστές των Τοπικών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Δ., καθώς επίσης κι εξειδικευμένα στελέχη τους.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)

 1. Διεξαγωγή δύο (02) ημερίδων σε κάθε περιοχή, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για την προστασία & ορθολογική διαχείριση των ποτάμιων συστημάτων.
 2. Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού πακέτου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για σχολεία της πρωτοβάθμιας βαθμίδας.
 3. Σχεδιασμός εκθεμάτων αναπαράστασης της χλωρίδας και πανίδας των ποτάμιων οικοσυστημάτων (2 εκθέματα ανά περιοχή).
 4. Έκδοση λευκώματος για τους παρυδάτιους πολιτισμούς των περιοχών που συμμετέχουν στο σχέδιο
 5. Σχεδιασμός διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος σε τοπικό επίπεδο.
 6. Διοργάνωση εκδήλωσης «Η Γιορτή των Υδάτων» και η διεξαγωγή παράλληλου συνεδρίου με θέμα την βιώσιμη ανάπτυξη των παραποτάμιων περιοχών και περιβαλλοντική προστασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων.
 7. Σχεδιασμός κι αναπαραγωγή κοινής αφίσας για τη δημοσιότητα – προβολή του σχεδίου, και παράλληλα ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.
 8. Σχεδιασμός κι ανάπτυξη ιστοσελίδας, η οποία θα φιλοξενείται ως επί μέρους ενότητα στις υφιστάμενες ιστοσελίδες των εταίρων του σχεδίου.
 9. Δημιουργία ενημερωτικού spot, το οποίο θα προβληθεί και θα αναπαραχθεί στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά την περίοδο προετοιμασίας της «Γιορτής των Υδάτων» και του συνεδρίου.
 10. Σχεδιασμός και τοποθέτηση ξύλινων πληροφοριακών πινακίδων (δύο ανά περιοχή), κατά μήκος των διαδρομών που θα προκύψουν από την μελέτη σχεδιασμού των παραποτάμιων διαδρομών τουριστικού ενδιαφέροντος.
 11. Σχεδιασμός και έκδοση δίγλωσσου εντύπου, στο οποίο θα παρουσιάζονται όλες οι περιοχές με τα επί μέρους χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και η ανάληψη της κοινής τους πρωτοβουλίας για την προστασία των ποτάμιων συστημάτων.
 12. Διοικητική υποστήριξη του σχεδίου συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει τις δαπάνες συντονισμού κι υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου και για χρονικό διάστημα 13 μηνών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Στην αποκλειστικά διοικητική διαχείριση εκ μέρους των κεντρικών κρατικών υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης, αντιπαραβάλλεται σήμερα η συντονισμένη διαχείριση, στην οποία καθοριστικό ρόλο ασκεί η εταιρική σχέση δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, που αποτελεί στην ουσία την εταιρική μορφή των Αναπτυξιακών Εταιρειών.
 • Στην ευρύτατα διαδεδομένη αντίληψη του δικαιώματος ατομικής ιδιοκτησίας, αντιπαραβάλλεται η έννοια της ευθύνης του «ιδιοκτήτη», για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την περιουσία του, όσον αφορά όχι μόνον τη φυσική και βιολογική επίπτωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του (ρύπανση καταχρηστική χρησιμοποίηση ορισμένων πόρων, κλπ), αλλά και την αισθητική επίπτωση.
 • Στην αρχή του ατομικού σχεδίου προστίθεται, σε επίπεδο μιας περιοχής, η αρχή του συλλογικού σχεδίου, για να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση των φυσικών πόρων.
 • Στην αρχή της τοπικής ευθύνης, προστίθεται η αρχή της γενικής ευθύνης, ακόμη και σε επίπεδο περιφέρειας.
 • Οι προβληματισμοί για την προστασία των υδάτινων πόρων δεν περιορίζονται πλέον στις προστατευόμενες περιοχές, αλλά επεκτείνονται και σ’ όλη την περιοχή παρέμβασης.
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]