Ημερομηνία Έναρξης: 01 Ιανουαρίου 2002
Ημερομηνία Λήξης: 30 Ιουνίου 2009

Στον τομέα της εγκατάστασης συστημάτων για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων υλοποιήθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια που αφορούν εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας (HACCP). Τα εν λόγω επενδυτικά σχέδια είναι συμπληρωματικά άλλων δράσεων του τοπικού προγράμματος LEADER +.

Στον τομέα της δικτύωσης ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων δημιουργήθηκε το δίκτυο (Cluster) με τίτλο «Οργάνωση και στήριξη δικτύου προϊόντων Ολυμπιακής γης». 

Προύπολογισμός Έργου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 89624,88

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 67218,66