Δημοσίευση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων 1ης προκήρυξης έργων δημοσίου συμφέροντος

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και δημοσιοποιείται ο Πίνακας Αποτελεσμάτων για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 82/1/2018.

Σημειώνεται ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών. Επί του προσωρινού πίνακα της αξιολόγησης έχετε το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής(ένστασης) στο διάστημα από 2-5-19 έως 15-5-19. Η προσφυγή, με την ανάλογη τεκμηρίωση, πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ, μέσω του πεδίου της αίτησης στήριξης και αφού οριστικοποιηθεί πρέπει να αποστείλετε το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης μαζί με τυχόν δικαιολογητικά στην Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ.

Σημειώνουμε επίσης ότι στο ΟΠΣΑΑ στο πεδίο “Αίτηση Στήριξης” και στην καρτέλα “Αποφάσεις”, είναι αναρτημένα τα αναλυτικά φύλλα αξιολόγησης της προτασής σας.

Κρέστενα 23-4-2019
Για την ΑΝΟΛ ΑΕ
Μπαλιούκος Διονύσιος
Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση μαζί με τον προσωρινό πίνακα (pdf)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]