ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 2/30-03-2013 απόφασή της, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 26 Οκτωβρίου 2012).

Υποβλήθηκαν συνολικά 29 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 5.362.228,84 € και Δημόσια Δαπάνη 3.598.489,96 €.
Από αυτά τα 6 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης). Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν δικαίωμα επανυποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, σε ενδεχόμενη νέα προκήρυξη του τοπικού προγράμματος.
Προωθήθηκαν για αξιολόγηση στη Β φάση τα 23 επενδυτικά σχέδια. Στην παρούσα Φάση προωθούνται για ένταξη και τα 23 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3.744.717,44€, με δημόσια δαπάνη 2.533.056,77€. Η Δημόσια Δαπάνη θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση και τους πίνακες κατάταξης

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]