Ανακοίνωση 2ης Τροποποίησης 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Έργων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΝΟΛ Α.Ε ενημερώνει ότι, προχώρησε στην 2ητροποποίηση της 1ηςπρόσκλησης έργωνιδιωτικών παρεμβάσεων, που αφορά τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων στήριξης στις υποδράσεις 19.2.2.2 και 19.2.3.1 και την τροποποίηση ΚΑΔ των υποδράσεων 19.2.3.1,19.2.3.5 και 19.2.2.6

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις είναι οι κάτωθι :

  • Αρχείο ΙΙ_2 Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής.

Α)Στην αναλυτική περιγραφή της Υποδράσης 19.2.2.2 «Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής»προστέθηκε η παράγραφος«Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/ και συσκευασία/τυποποίηση και εμπορία η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στην παρούσα υπο-δράση. Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας τότε η αίτηση υποβάλλεται στην αντίστοιχη υπο-δράση»

Β) Στην αναλυτική περιγραφή της Υποδράσης 19.2.3.1 «Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής» προστέθηκαν οι παράγραφοι : «Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/ και συσκευασία/τυποποίηση και εμπορία η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στην παρούσα υπο-δράση. Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας τότε η αίτηση υποβάλλεται στην αντίστοιχη υπο-δράση

Σε περίπτωση αίτηση στήριξης εκσυγχρονισμού μεταποιητικής μονάδας που αφορά αποκλειστικά την διαμόρφωση χώρων πολλαπλών χρήσεων , γευσιγνωσίας, τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων τότε η αίτηση υποβάλλεται στην υποδράση 19.2.3.5. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αίτηση στήριξης που αφορά ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μεταποιητικής μονάδας με διαμόρφωση αντίστοιχων χώρων με προσθήκη ΚΑΔ λιανικής σε χώρο εκτός του γηπέδου της μεταποιητικής μονάδας».

  • Αρχείο II_8 Επιλέξιμοι ΚΑΔ ΑΝΟΛ

Α) στην υποδράση 19.2.3.1προστέθηκαν οι κάτωθι ΚΑΔ:

01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.63.10.02

Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών

01.63.10.03

Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.04

Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.05

Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων

01.63.10.06

Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας

01.63.10.07

Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων

01.63.10.08

Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.09

Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας

01.63.10.10

Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.11

Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων

01.63.10.15

Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων

01.63.10.16

Υπηρεσίες κέρωσης καρπών

01.63.10.17

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

01.64.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

10.41.99.02

Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

79.90.12

Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών

82.92.10.03

Υπηρεσίες συσκευασίας άλλων αγροτικών προϊόντων

82.92.10.04

Υπηρεσίες συσκευασίας ελαίων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

96.09.19.04

Υπηρεσίες γευσιγνωσίας

Β) Στην υποδράση 19.2.3.5 έγινε διαγραφή του ΚΑΔ

01.63.10.17

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

Γ) στην υποδράση 19.2.2.6προστέθηκαν οι κάτωθι ΚΑΔ:

01.63.10

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

01.63.10.02

Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών

01.63.10.03

Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.04

Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.05

Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων

01.63.10.06

Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας

01.63.10.07

Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων

01.63.10.08

Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.09

Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας

01.63.10.10

Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων

01.63.10.11

Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων

01.63.10.15

Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων

01.63.10.16

Υπηρεσίες κέρωσης καρπών

01.63.10.17

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

01.64.10

Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

10.41.23

Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο

10.41.99.02

Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις εμφανίζονται στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης.

Θεοφιλόπουλος Νικόλαος

Γ/κός Δ/ντής

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]