ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Οριστικοποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 4ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER
ΑΞΟΝΑΣ 4 ( ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
13 Νοεμβρίου 2015 13 Νοεμβρίου 2015

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 7/12-11-2015 απόφασή της, ανακοινώνει, μετά τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων, τους τελικού πίνακες κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 4ης προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER (καταληκτική ημερομηνία η 28 Απριλίου 2015).

Συνημμένα Αρχεία
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4η ΠΡΟΚ Κατέβασμα