ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER
ΑΞΟΝΑΣ 4 ( ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER)

Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
22 Νοεμβρίου 2011 22 Νοεμβρίου 2011

Σε ποιούς απευθύνεται η προκήρυξη
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της 1η Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αξονα 4 (LEADER) Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). μετά την 13110/15-11-2011 απόφαση της ΕΥΕ – ΠΑΑ και σύμφωνα με την υπ.αριθμ 6/21-11-11 απόφασή της, ανακοινώνει, την Τροποποίηση πίνακα κατάταξης υποψήφιων προτάσεων στα πλαίσια της 1ης προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER και ένταξη επιλαχόντων και εντάσσει συνεπώς στο Πρόγραμμα για χρηματοδότηση τις τρείς πρώτες επιλαχούσες επενδύσεις της Δράσης L313-5 και τις τρείς επιλαχούσες επενδύσεις της δράσης L313-6, με τους προϋπολογισμούς που φαίνονται στους πίνακες

Συνημμένα Αρχεία
Κατέβασμα
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Κατέβασμα