ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ. ΟΛ. Α.Ε.


Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές και έχει την ακόλουθη σύνθεση σύμφωνα με την απόφαση της από 16-01-2015 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Ονοματεπώνυμο
Θέση στο Δ.Σ.
 
Μπαλιούκος Διονύσιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Φλέσσας Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
Σκαρτσιάρης Ανδρέας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ
 
Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
ΜΕΛΟΣ
 
Καψής Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ
 
Κασσιανός Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ
 
Τουρής Τρύφωνας
ΜΕΛΟΣ
 
Ζάρρας Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ
 
Δάγκαρης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ
 
Σαντάρμης Χαράλαμπος
ΜΕΛΟΣ
 

Εκτός από το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει τον έλεγχο, την ευθύνη και την εποπτεία για όλη την εταιρεία και όλα τα προγράμματα που διαχειρίζεται, έχει συσταθεί (με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας, Αρ.Πρ. 5/7/6/2002 η οποία έχει εγκριθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης) σύμφωνα και με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις που διεπουν το πρόγραμμα LEADER +, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER +, ως ένα ευέλικτο και αντιπροσωπευτικό όργανο της τοπικής κοινωνίας για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος.
Η σύνθεση της επιτροπής φαίνεται παρακάτω μαζί με το είδος των φορέων που αυτοί εκπροσωπούν (δημόσιος ή ιδιωτικός).

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ
1ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΔΚ Ν.ΗΛΕΙΑΣΔημόσια
2ΜΠΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣΔημόσια
3ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΔημόσια
4ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ /ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΛΕΝΗΣΙδιωτικά
5ΚΑΛΛΙΜΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε.Α.Σ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣΙδιωτικά
6ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΙδιωτικά
7ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΩΤΙΟΣΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΧΙΝΩΝΙδιωτικά
ΣΥΝΟΛΟ

34
ΠΟΣΟΣΤΟ
42,85%57,15%


Παρακάτω περιγράφονται οι αρμοδιότητες της επιτροπής αυτής, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη άποψη για το διοικητικό όργανο που έχει αναλάβει την διαχείριση του προγράμματος σε όλα τα επίπεδα.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Π. LEADER+ (Ι+)
Η Ε.Δ.Π. L+ συστάθηκε με σκοπό την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του LEADER+.
Στην Ε.Δ.Π. L+ μεταβιβάζονται εκ μέρους του Δ.Σ. της Εταιρείας oi αρμοδιότητες που συνδέονται με την εν γένει διαχείριση, υλοποίηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος LEADER+, σύμφωνα με τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Προς το σκοπό αυτό έχει τις παρακάτω ενδεικτικές αρμοδιότητες σε συνδυασμό με την λειτουργία της ΑΝ.ΟΛ Α.Ε. που την έχει συστήσει :
 • Εγκρίνει το τελικό περιεχόμενο του Προγράμματος LEADER+ όπως αυτό θα προκύψει κατά Τις Τεχνικές Συσκέψεις με το Υπουργείο Γεωργίας.
 • Τροποποιεί το Πρόγραμμα, εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις του υπουργείου Γεωργίας, καθ'όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.
 • Εγκρίνει τους φακέλους υποψηφιότητας των δυνητικών επενδυτών και την βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, πριν την δημοσιοποίησή τους από την ΑΝ.ΟΛ Α.Ε.
 • Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς τελικούς αποδέκτες.
 • Εγκρίνει το πρόγραμμα ευρείας δημοσιοποίησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος LEADER+ και δημοσιοποιεί τα τελικά αποτελέσματα των επιπτώσεων και των δεικτών ανάπτυξης του συνολικού τοπικού προγράμματος καθώς και των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών.
 • Ορίζει Επιτροπή/ές Αξιολόγησης, Ενστάσεων και Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργωνΙυποέργων του Προγράμματος.
 • Παραλαμβάνει, ελέγχει και αποφασίζει επί των πορισμάτων των Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων .
 • Εγκρίνει τους τελικούς αποδέκτες πράξεων με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Συνάπτει τις επιμέρους συμβάσεις με τους τελικούς αποδέκτες-επενδυτές των αξόνων και μέτρων του τοπικού προγράμματος LEADER+.
 • Ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους.
 • Δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων
 • Υπογράφει τα Τεχνικά Δελτία 'Εργων/Υποέργων και μεριμνά για την υποβολή τους καθώς και την υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων ή στοιχείων που τυχόν απαιτηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΚΠ LEADER+ .
 • Μεριμνά για την παροχή τακτικής πληροφόρησης στην υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΚΠ LEADER+ μέσω των μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων του ΟΠΣ.
 • Υπογράφει Tις πληρωμές της επιχορήγησης προς τους τελικούς αποδέκτες με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων .
 • Υπογράφει την παραλαβή των έργων του τοπικού προγράμματος, μετά την ολοκλήρωσή τους με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, Ελέγχου και Παραλαβής των έργων .
 • Υποβάλει την τελική έκθεση υλοποίησης, καθώς επίσης Τις ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης.
 • Μεριμνά για το άνοιγμα και την κίνηση των απαιτούμενων τραπεζικών λογαριασμών, για το πρόγραμμα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης.
 • Για την αποτελεσματική εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, η ΕΔΠ μπορεί να συστήνει Ομάδες Εργασίας ή να προσφεύγει σε εξωτερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων επί ειδικών θεμάτων, το σχεδιασμό ενημερωτικού υλικού, την οργάνωση εκδηλώσεων, την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης-ευαισθητοπρίησης-δημοσιοποίησης, τη σύνταξη εκθέσεων κ.λ. π. σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των εγκυκλίων εφαρμογής του Προγράμματος.
 • Διενεργεί τους διαγωνισμούς και πραγματοποιεί Τις σχετικές αναθέσεις για την αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος LEADER+ (ενδιάμεση και εκ των υστέρων αξιολόγηση).
 • Μεριμνά για την τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά τελικό αποδέκτη και παρέχει στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο κάθε απαιτούμενου στοιχείου σχετικά με την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER+ .
 • Διευκολύνει τους ελέγχους όλων των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας, του ΥΠΕΘΟ και της Ε.Ε.
 • Παρακολουθεί μέσω της Ομάδας Έργου, τους τελικούς αποδέκτες σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου κάθε έργου / υποέργου και του χρονοδιαγράμματός του.
 • Αποφασίζει για την ένταξη νέων έργων ή την απένταξη έργων λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς ή άλλης νόμιμης αιτίας.
 • Εγκρίνει την μεταφορά ποσών από άξονα σε άξονα ή από μέτρο σε μέτρο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των τελικών αποδεκτών.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων - χρηματορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις.
 • Συνεργάζεται μόνιμα και εποικοδομητικά με Τις Περιφερειακές και Εθνικές υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων και έργων του προγράμματος.
 • Η ΕΔΠ στηρίζεται στην στελεχιακή δομή του προγράμματος LEADER+ της ΟΤ Δ για την επίτευξη του έργου της.