ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

Sitemap Επικοινωνία Αρχική Σελίδα

Οργανωτική Δομή της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.


Η παρουσίαση της εταιρείας όσον αφορά την οργανωτική της δομή , την στελεχιακή της δομή και την μέχρι σήμερα δράση της έχει ως εξης:

1. Η οργανωτική συγκρότηση της εταιρίας έχει ως εξής:

 • Γενική Συνέλευση
 • Προεδρος Δ.Σ.
 • Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER
 • Γενικός Διευθυντής- Νομικός Σύμβουλος
  - Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 • Α. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Λειτουργιών
  - Τμήμα διοικητικής στήριξης
  - Τμήμα οικονομικής στήριξης
 • Β. Διεύθυνση Τεχνικής Στήριξης και Κοινοτικών Προγραμμάτων
  - Τμήμα Προγραμματισμού/Τεχνικής στήριξης
  - Τμήμα Κοινοτικών και λοιπών Προγραμμάτων
  - Τμήμα διαχείρισης Προγράμματος LEADER+

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ
1 Θεοφιλόπουλος Νικόλαος
Χημικός μηχανικός-σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης Γεν. Δ/ντής-θέματα περιβάλλοντος
2 Γκαβού Αναστασία
Οικονομολόγος Οικονομική διαχείριση
3 Μαυροειδής Ιωάννης
Γεωπόνος Έλεγχοι, πιστοποιήσεις, τεχνική υποστήριξη
4 Μελέγκος Αχιλλέας
Οικονομολόγος Λογιστής


2. Η εταιρία έχει στελεχωθεί με 30 άτομα επιστημονικό προσωπικό εκ των οποίων τα 21 απασχολούνται για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Λειτουργία Βρεφικού Σταθμού».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ
LEADER Χημικός Μηχανικός, Δ/ντής 1
LEADER Οικονομολόγος 2
LEADER Γεωπόνος 2
LEADER Φιλόλογος - Διοικητικός 1
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Πύργου Κοινωνικός Λειτουργός 1
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Πύργου Νοσηλευτής 2
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Πύργου Οικογενειακός Βοηθός 3
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Ζαχάρως
Κοινωνικός Λειτουργός 1
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Ζαχάρως Νοσηλευτής 1
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Ζαχάρως Οικογενειακός Βοηθός 4
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Φολόης
Κοινωνικός Λειτουργός 1
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Φολόης Νοσηλευτής 1
«Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Φολόης Οικογενειακός Βοηθός 2
«Βρεφικός Σταθμός» Δήμου Λεχαινών
Βρεφοκόμος 2
«Βρεφικός Σταθμός» Δήμου Λεχαινών Βοηθός Βρεφοκόμου 1
«Βρεφικός Σταθμός» Δήμου Λεχαινών Μάγειρας 1
«Βρεφικός Σταθμός» Δήμου Λεχαινών Υπ. Καθαριότητας 1
Σύνολο 27

3. Η ΑΝΟΛ ΑΕ δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην υλοποίηση, ως ενδιάμεσος φορέας, ενός προγράμματος ανάπτυξης ορεινών όγκων και μειονεκτικών περιοχών του Ν.Ηλείας στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LΕΑDER II.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο 1997-2001 και ο συνολικός προϋπολογισμός του ήταν 1.389.128.279 δρχ.
Η περιοχή εφαρμογής περιελάμβανε τους δήμους Ανδρίτσαινας, Αλιφείρας, Φιγαλείας, Ζαχάρως, Σκιλλούντος, Λαμπείας, Φολόης, Λασιώνος, Πηνείας, Βώλακος, Ωλένης και τμήμα του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας με συνολικό πληθυσμό 58652 κατ. (απογρ. 1991) και έκταση 1502,8 χιλ. στρ.)
Το Πρόγραμμα περιελάμβανε 42 έργα κατανεμημένα σε 6 μέτρα και 21 δράσεις με φορείς ιδιώτες, ΟΤΑ, συλλογικούς φορείς, ως εξής:

Αναλυτικά τα ποσά ανά μέτρο φαίνονται παρακάτω

ΜΕΤΡΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜMΕΤΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 167226 3510 170736
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
23715 1785 25500
3. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
328683 219122 547805
4. ΜΜΕ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
20400 13600 34000
5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΠ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
146611 103541 250152
6. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
263406 94536 357942
ΣΥΝΟΛΟ
950041 436094 1386135
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1999 817 2816
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
952040 436911 1388951

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ: 40 (ΠΛΗΝ ΜΕΤΡΟΥ 1)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

- Η ΑΝ.ΟΛ ΑΕ σήμερα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας να υλοποιήσει στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, ένα ολοκληρωμένο τοπικό Πρόγραμμα ανάπτυξης για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Ν.Ηλείας.

Τα χρηματοδοτικά στοιχεία του Τοπικού Προγράμματος LEADER+, όπως εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.πρωτ.830//1-8-02 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Σ.Κ.) 8202181,82
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Δ.Δ.) 5500000
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΓΤΠ-Ε) 3858613,64
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) 1641386,36
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2702181,82

Η περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος LEADER+ είναι οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Ν. Ηλείας (Οδηγία 75/268/ΕΟΚ) και περιλαμβάνει τους εξής δήμους:

 • ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΛΑΜΠΕΙΑΣ, ΠΗΝΕΙΑΣ, ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ, ΛΑΣΙΩΝΟΣ, ΦΟΛΟΗΣ.
 • Και τμήματα των Δήμων : ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ - ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ - ΩΛΕΝΗΣ- ΖΑΧΑΡΩΣ - ΙΑΡΔΑΝΟΥ
  με συνολικό πληθυσμό 56.598 κατ. (Απογρ. 2001)και έκταση 1555,7 χιλ. στρ.
 • Επίσης η ΑΝΟΛ συμμετέχει στην Δομή Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση του Προγράμματος «Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Κ.Ε.Τ.Α» του Υπουργείου Ανάπτυξης και συνεργάζεται στην Δομή Δυτικής Ελλάδος που εγκρίθηκε να υλοποιήσει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας στην Περιοχή των Δήμων Πηνείας , Λαμπείας, Ωλενας , Φολόης , Λασιώνας του Νομού και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος στην περιοχή των Δήμων Ανδρίτσαινας, Ζαχάρως, Φιγαλεία, Αλιφείρα, και Σκλλούντος.
 • Η εταιρεία ακόμη υλοποιεί μικρότερα προγράμματα του Επιχειρησιακού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα στα πλαίσια του Μέτρου 5.1 «Ενδυνάμωση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών» υλοποιεί:
  • για τέσσερις Δήμους του Νομού Ηλείας προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Ζαχάρως, Φολόης, Πύργου, Ιάρδανου)
  • για ένα Δήμο(Λεχαινά) «Δημιουργία Δομής Βρεφικού Σταθμού».
 • Επίσης έχουν εγκριθεί ακόμση έξι προτάσεις της για Δημιουργία Δομών "Βοήθεια στο Σπίτι" για ισάριθμους Δήμους του Νομού.